Regulamin

Regulamin Sklepu internetowego zdjęcie na pomnik
Postanowienia wstępne.

Sklep internetowy, dostępny pod adresem www.zdjecienapomnik.pl, jest prowadzony przez Tadeusza Szymborskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą FOTO SZYMBORSKI Tadeusz Szymborski z siedzibą w Białymstoku, ul. Lipowa nr 27, 15-424 Białystok, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), posiadający numer NIP: 5421366965 oraz REGON: 050007262 .
Niniejszy Regulamin określa ogólne zasady korzystania ze Sklepu internetowego, warunki i zasady zawierania z Klientem Umów Sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego, prawa i obowiązki Sprzedawcy i Klienta oraz zasady postępowania reklamacyjnego, a także postanowienia i informacje dotyczące ochrony danych osobowych.
Klient przy zawieraniu Umowy Sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego, obowiązany jest zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. Akceptacja Regulaminu następuje poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji podczas procesu składania Zamówienia.
Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1219).

Definicje.
Poniższe opisy nie mają charakteru ścisłych definicji normatywnych. Ich celem jest jedynie przybliżenie niektórych pojęć użytych w naszym Regulaminie. Użyte na potrzeby niniejszego Regulaminu określenia mają następujące znaczenie:

Dowód sprzedaży – potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży przez Klienta, wydane w formie faktury, paragonu lub rachunku, wystawione zgodnie z Ustawą z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług ( t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 ze zm.).
Formularz rejestracji – dostępny w Sklepie internetowym formularz, umożliwiający założenie Konta.
Formularz zamówienia – dostępny w Sklepie internetowym formularz, umożliwiający złożenie Zamówienia i określenie warunków zawieranej Umowy Sprzedaży, w szczególności: rodzaju i ilości kupowanych produktów, rodzaju dostawy, rodzaju płatności, miejsca wydania rzeczy i danych Klienta.
Klient – każdy podmiot (osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną), która zawiera ze Sprzedawcą Umowę Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu internetowego. Klientem jest zarówno konsument, jak i przedsiębiorca.
Konto – założone przez Klienta indywidualne konto w Sklepie internetowym, w którym gromadzone są dane Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach.
Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu internetowego.
Sprzedawca – Tadeusz Szymborski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą FOTO SZYMBORSKI Tadeusz Szymborski z siedzibą w Białymstoku, ul. Lipowa nr 27, 15-424 Białystok, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), posiadający numer NIP: 5421366965 oraz REGON: 050007262.
Sklep internetowy – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem www.zdjecienapomnik.pl.
Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego, rozumiana jako umowa zawierana na odległość, zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 683 ze zm.) w przypadku konsumentów, i umowa sprzedaży w rozumieniu Kodeksu cywilnego – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (t.j. Dz.U.2017.459 ze zm.) w przypadku przedsiębiorcy.
Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza zamówienia, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży przez Klienta ze Sprzedawcą, za pośrednictwem Sklepu internetowego.

Warunki ogólne.

Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą zawierana jest w języku polskim, zgodnie z obowiązującym prawem polskim i Regulaminem.
Ceny podane w Sklepie internetowym są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT). Podane ceny nie zawierają kosztów dostawy zamówionego towaru.
Cennik stanowi integralną część Regulaminu.
Sprzedawca świadczy usługi na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
Do dokonywania zakupu w Sklepie uprawnione są wyłącznie osoby pełnoletnie.
Korzystanie ze Sklepu internetowego odbywa się przy użyciu systemu teleinformatycznego. W tym celu niezbędnym jest posiadanie urządzenia z dostępem do sieci Internet oraz przeglądarką internetową.
Terminy liczone są zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego, zatem termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia, a jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło.
Zawartość strony internetowej Sklepu, w szczególności teksty, zdjęcia, grafika, materiały audio i video, a także przyjęty w Sklepie wybór i układ prezentowanych w nim treści, objęte są ochroną wynikającą z Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U.2016.922 ze zm. z późn. zm.) oraz Ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej (Dz.U.2017.776 t.j. z późn. zm.) i są własnością Sprzedawcy. Wszelkie prawa autorskie osobiste i majątkowe do jakichkolwiek elementów Sklepu są zastrzeżone. Strona internetowa Sklepu jest utworem w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim. Klient jest uprawniony do korzystania ze Sklepu wyłącznie w sposób określony Regulaminem.

Konto w Sklepie internetowym.

Do założenia Konta w Sklepie internetowym wymagane jest wypełnienie Formularza rejestracji.
Do założenia Konta w Sklepie internetowym wymagane jest ustanowienie w Formularzu rejestracji loginu i hasła.
Hasło powinno się składać co najmniej z 6 znaków.
Klient przyjmuje do wiadomości, iż utworzone przez niego hasło do Konta jest poufne i nie może być przekazywane osobom trzecim. Klient może w każdym czasie zmienić hasło do konta logując się na swoje Konto.
Po przesłaniu przez Klienta do Sprzedawcy wypełnionego formularza rejestracyjnego, Klient otrzymuje, na podany w formularzu adres e-mail, wiadomość z potwierdzeniem utworzenia Konta. Klient zobowiązany jest potwierdzić fakt rejestracji w Sklepie, zgodnie z procedurą opisaną w mailu otrzymanym od Sprzedawcy, potwierdzającym utworzenie Konta.
Do założenia Konta niezbędne jest posiadanie aktywnego adresu poczty elektronicznej (e-mail).
Założenie Konta w Sklepie internetowym jest darmowe.
Klient ma prawo w każdym momencie, bez podania przyczyny i bez ponoszenia opłat, usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, za pośrednictwem poczty e-mail fotoszymborski@op.pl.
Zarejestrowany Klient ma możliwość:
dostępu do statusu oraz historii zamówień;
otrzymywania indywidualnych rabatów i kuponów promocyjnych;
zamówienia Produktu,
zmiany swoich danych;
zmiany swojego hasła;
sprawdzenia swojego zamówienia;
usunięcia swojego konta.

Zawarcie Umowy Sprzedaży i jej realizacja.

Do złożenia przez Klienta Zamówienia nie wymagane jest założenie Konta w Sklepie internetowym.
Klient może składać Zamówienia przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Sprzedający zastrzega sobie prawo wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu ze Sklepu internetowego, w szczególności w przypadku przerw technicznych.
Wszystkie produkty oferowane przez Sprzedawcę w Sklepie są nowe oraz wolne od wad prawnych. Ceramika oferowana prze Sprzedawcę w Sklepie będzie wykonywana na indywidualne zamówienie Klienta.
Zamówienie można złożyć poprzez wypełnienie formularza zamówienia znajdującego się na stronie Sklepu internetowego. Formularz zamówienia zawiera dane Klienta niezbędne do realizacji zamówienia i umożliwia określenie warunków zawieranej Umowy Sprzedaży, w szczególności: wprowadzenia zdjęcia do formularza, wyboru opcji dodatkowych, rodzaju i ilości kupowanych produktów, opisu życzeniowego produktu, rodzaju dostawy, rodzaju płatności, miejsca dostawy zamówionego towaru.
Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówień złożonych za pomocą nieprawidłowo wypełnionego Formularza zamówień.
Klient zobowiązany jest do podania danych zgodnie z prawdą i ponosi z tego tytułu odpowiedzialność prawną.
Zawarcie Umowy Sprzedaży z Klientem następuje z chwilą złożenia Zamówienia.
Realizacja zamówienia Klienta, płatnego za pobraniem, następuje niezwłocznie po zawarciu umowy, a zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych, po zawarciu umowy i zaksięgowaniu wpłaty Klienta przez Sprzedawcę.
Sprzedawca w każdym przypadku zastrzega sobie prawo weryfikacji dokonanego zamówienia oraz jego anulowania w przypadkach uzasadniających wątpliwość, co do rzetelności takiego zamówienia.
Realizacja Zamówienia następuje w terminie do 4 tygodni od dnia akceptacji przesłanego projektu przez Klienta.
Projekt zostanie przesłany Klientowi na wskazany adres e-mail w terminie 7 dni roboczych od dnia przesłania Zamówienia.
Wysyłka Zamówienia następuje w terminie do 3 dni po wykonaniu zamówionego produktu.
Zamówienia nietypowe realizowane są każdorazowo po wcześniejszym ustaleniu ceny i terminu realizacji zamówienia.
VI. Dostawa.
Zamówienie wraz z Dowodem sprzedaży wysyłane jest wybranym przez Klienta rodzajem dostawy, za pośrednictwem firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej, zgodnie z cenami wysyłek zamieszczonymi na stronie Sklepu, do wskazanego przez niego w Formularzu zamówienia miejsca wydania rzeczy.
Do każdej przesyłki dołączony jest paragon fiskalny. Na życzenie Kupującego po przekazaniu Sprzedawcy niezbędnych danych, Sprzedawca wystawi fakturę VAT.
Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania Zamówienia w przypadku nieodebrania wysyłki przez Klienta.
Klient jest zobowiązany do sprawdzenia, czy Zamówienie nie posiada uszkodzeń powstałych podczas wysyłki i w razie ich wystąpienia do spisania protokołu szkody zawierającego datę i godzinę dostawy oraz opis szkody. Protokół stanowi warunek rozpatrzenia ewentualnej reklamacji.
Dostawy odbywają się w dni robocze, od poniedziałku do piątku. W weekendy i wolne dni od pracy dostawy nie są realizowane.
VII. Forma Płatności.
Klient ma możliwość dokonania zapłaty za towar tytułem złożonego zamówienia w formie:
szybkich płatności przelewem obsługiwanych przez Przelewy24,
przelewu bankowego na rachunek: 70 1140 2017 0000 4502 0431 3318 Foto Szymborski Tadeusz Szymborski 15-424 Białystok ul. Lipowa 27
płatności kartami kredytowymi Visa, Visa Electron, Mastercard.
VIII. Zwroty i reklamacje.
Niniejszy rozdział, w zakresie odstąpienia od umowy, dotyczy Klientów będących konsumentami.
Konsument, z zastrzeżeniem punktu 2, może odstąpić od umowy bez podania przyczyny, składając, w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu zamówionego towaru, stosowne oświadczenie w jakiejkolwiek formie. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłać oświadczenie przed jego upływem na adres: FOTO SZYMBORSKI Tadeusz Szymborski, ul. Lipowa nr 27, 15-424 Białystok lub adres fotoszymborski@op.pl.
Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach:
świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą ( np. zamówienie indywidualne),
świadczeń, które są wyraźnie dostosowane do indywidualnych potrzeb konsumenta.
W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na poniższy adres: FOTO SZYMBORSKI Tadeusz Szymborski, ul. Lipowa nr 27, 15-424 Białystok.
Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób inny niż konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Zwracany towar musi być w stanie nienaruszonym wraz z dowodem zakupu, oraz pisemnym oświadczeniem o odstąpieniu od umowy.
Jeżeli konsument w trakcie składania zamówienia wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
Bezpośrednie koszty zwrotnego dostarczenia towaru, w związku ze skorzystaniem z uprawnienia, ponosi Konsument, chyba, że Sprzedawca zgodził się je ponieść lub nie poinformował konsumenta o jego prawie odstąpienia od umowy. Konsument ma obowiązek zwrócić towar nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.
W przypadku odstąpienia Konsumenta od umowy, Sprzedawca dokona zwrotu ceny zamówienia w ciągu 14 dni od daty otrzymania towaru. Zwrot nastąpi na wskazany przez Konsumenta rachunek bankowy. Sprzedawca wydaje pisemne poświadczenie o zwrocie świadczenia. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi dodatkowymi kosztami.
Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy znajduje się na stronie Sklepu Internetowego oraz wysyłany jest w wiadomości e-mail z potwierdzeniem złożenia zamówienia.
W przypadku reklamacji Klient zobowiązany jest do odesłania towaru na adres: FOTO SZYMBORSKI Tadeusz Szymborski, ul. Lipowa nr 27, 15-424 Białystok – wraz z dokładnym pisemnym wyjaśnieniem powodu reklamacji.
Termin rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę wynosi 7 dni od dnia jej otrzymania. W przypadku uznania reklamacji towar zostanie wymieniony na nowy lub w przypadku braku dostępności danego towaru, Klientowi zostanie zaproponowany zwrot pieniędzy lub inny towar dostępny w tej samej cenie.
W przypadku braku informacji o sposobie rozpatrzenia reklamacji, w terminie określonym ustępie poprzedzającym, reklamację uznaje się za rozpatrzoną na korzyść Klienta.
W przypadku uzasadnionej reklamacji, Klient może żądać doprowadzenia produktu do stanu zgodnego z umową, nieodpłatnej naprawy lub wymiany produktu na nowy, obniżenia ceny lub istnieje możliwość odstąpienia od umowy. Sklep Internetowy zwróci Klientowi równowartość ceny produktu. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail lub adres do korespondencji.
Prawo do rękojmi wyłączone jest wobec Klientów dokonujących zakupów jako Przedsiębiorcy.
IX. Postanowienia końcowe.
Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w ofercie Sklepu (z tym zastrzeżeniem, że zmiany cen nie dotyczą zamówień będących w trakcie realizacji, które zostały już ostatecznie potwierdzone i opłacone), wprowadzania nowych produktów do oferty Sklepu, wycofywania produktów z oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy obowiązującego prawa w tym w szczególności Kodeksu cywilnego.
Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.
W wypadku zaistnienia ewentualnych sporów w związku z wykonywaniem umowy, pozasądowe sposoby ich rozstrzygnięcia posiadają pierwszeństwo przed drogą sadową.
Wszelkie spory związane z umową będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.
Wszelkie spory między Sprzedawcą a Klientem nie będącym Konsumentem, będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby i adresu Sprzedawcy.

Polityka prywatności:
Niniejsza Polityka Prywatności ma zastosowanie do danych osobowych Klientów, na rzecz których Foto Szymborski świadczy usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej www.zdjecienapomnik.pl.
Administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182, z późn. zm.; dalej jako Ustawa) jest Tadeusz Szymborski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą FOTO SZYMBORSKI Tadeusz Szymborski z siedzibą w Białymstoku, ul. Lipowa nr 27, 15-424 Białystok, (dalej jako „Administrator Danych”).
Administrator zbiera dane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów, przetwarza je zgodnie z prawem i nie poddaje dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. Dane są zbieranie jedynie w adekwatnym, niezbędnym i koniecznym zakresie w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane.
Administrator nie przetwarza szczególnych kategorii danych. Administrator dokłada wszelkich starań, aby chronić dane przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich i w tym zakresie stosuje organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa na wysokim poziomie. Administrator nie udostępnia danych żadnym nieuprawnionym do tego zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa odbiorcom.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu umożliwienia rejestracji w Sklepie, realizacji zamówienia i wysyłki zakupionego towaru oraz celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora. Oznacza to w szczególności:
prowadzenie badań statystycznych,
rozpatrywanie reklamacji,
dochodzenie ewentualnych roszczeń,
Podstawą prawną przetwarzania przez Administratora Pani/Pana danych osobowych w celach wskazanych powyżej jest:
wykonanie umowy sprzedaży (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
prawnie usprawiedliwiony interes administratora (zgodnie z art. 6. ust. 1 lit. f RODO) – w celu obsługi, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń, w tym – w przypadku odstąpienia przez Pana/Panią od umowy, zapobiegania oszustwom, rozpatrzenia reklamacji;
zgoda na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – w sytuacjach, w których wyrażana zostaje na: promocję i marketing produktów lub usług oferowanych przez Administratora, przekazywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, wykorzystywanie telefonicznych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego,
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych, w szczególności: podmioty uczestniczące w realizacji zamówienia, np. firma kurierska, obsługa IT, agencje marketingowe – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora. Pani/Pana dane mogą być również przekazywane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa.
Przewidywany okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:
podanych w celu marketingowym na podstawie zgody, będzie odpowiadał okresowi do odwołania wyrażonej zgody,
w celu wykonania umowy sprzedaży, będzie odpowiadał terminowi przedawnienia roszczeń wynikających z umowy,
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
Przysługują Pani/Panu następujące prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych:
prawo dostępu do Twoich danych, w tym uzyskania kopii danych,
prawo żądania sprostowania danych,
prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach),
prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,
prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

W zakresie w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody lub w ramach świadczonej usługi (dane są niezbędne w celu świadczenia usługi), dodatkowo istnieje możliwość skorzystania z poniższych praw:

prawo do wycofania zgody w zakresie w jakim są przetwarzane na tej podstawie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.
ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO);
podanie przez Pana/Panią danych osobowych stanowi warunek realizacji umowy. Niepodanie danych osobowych będzie skutkować odmową realizacji umowy w stosunku do Pani/Pana;
Transfer danych osobowych wprowadzanych do Formularza zamówienia odbywa się przy użyciu bezpiecznego protokołu SSL. Administrator  zapewnia Pani/Panu możliwość zmiany, modyfikacji lub usunięcia swoich danych osobowych poprzez: kliknięcie odpowiedniego linku, kontakt e-mail na adres: fotoszymborski@op.pl lub drogą pocztową na podany wcześniej adres siedziby Administratora.

FORMULARZ REKLAMACYJNY

……………….., dnia ………………..

……………………………………..
ul. …………………………..
……………………………….
Dane Klienta
Tadeusz Szymborski prowadzący
działalność gospodarczą pod firmą FOTO SZYMBORSKI Tadeusz Szymborski,
ul. Lipowa nr 27, 15-424 Białystok

Nazwa reklamowanego produktu
………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Data zakupu produktu:………………………………………………………………………………………..
Data doręczenia produktu:………………………………………………………………………….………..
Data zauważenia wady:……………………………………………………………………………………………
podstawą zgłoszenia reklamacji naprawy/ zwrotu jest sporządzenie dokładnego opisu: (podanie dokładnego opisu jest niezbędne)

Opis:
……………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Zgłaszam chęć dokonania reklamacji nieodpłatnie poprzez: (niezbędne jest wskazanie żądania sposobu dokonania reklamacji):
Naprawa;
Wymiana;
Obniżeniu ceny;
Odstąpienie od umowy, jeżeli wada była ISTOTNA dokonanie przelewu na mój rachunek bankowy w Banku……………………………………………………………………………………………………………………

nr rachunku…………………………………………………………………………………………………………………..

MIEJSCOWOŚĆ ………………………………. DATA ……………………………………………

……………………………………
PODPIS